Hình 3 Hình 2 Hình 1

Đơn xin sửa chữa, cải tạo nhà ở
Cập nhật lúc: 13:50:01 - 03/30/2016 - Lượt xem: 1039
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cải tạo/sửa chữa …….................. Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................ - Người đại diện: ........................ ...
Xem chi tiết
Đơn xin phép xây dựng tạm
Cập nhật lúc: 13:48:12 - 03/30/2016 - Lượt xem: 823
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)   Kính gửi: UBND thị xã Dĩ An 1. Tên chủ hộ:            ................................................ - Địa chỉ liên hệ: ..................... ...
Xem chi tiết
Đơn xin phép xây dựng nhà ở (tại xã)
Cập nhật lúc: 13:45:30 - 03/30/2016 - Lượt xem: 812
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà ở nông thôn)     Kính gửi: UBND xã ..........................................................     1. Tên chủ hộ gia đình:  ................................................. ............................ - Số chứ ...
Xem chi tiết
Đơn xin phép nhà ở (tại thị xã, thành phố)
Cập nhật lúc: 13:41:04 - 03/30/2016 - Lượt xem: 869
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)   Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ - Địa chỉ liên h ...
Xem chi tiết
Đơn xin điều chỉnh giấy phép cho nhà ở
Cập nhật lúc: 13:37:51 - 03/30/2016 - Lượt xem: 765
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)   Kính gửi: .............................................................. 1. Tên chủ hộ: ........................................................................................ - Địa chỉ li ...
Xem chi tiết
Đơn xin điều chỉnh giấy phép cho nhà ở tại nông thôn
Cập nhật lúc: 13:33:48 - 03/30/2016 - Lượt xem: 788
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà ở nông thôn)     Kính gửi: UBND xã ..........................................................     1. Tên chủ hộ gia đình:  ................................................. ............................ - ...
Xem chi tiết
Đơn xin điều chỉnh giấy phép cho công trình
Cập nhật lúc: 12:02:25 - 03/30/2016 - Lượt xem: 804
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình)   Kính gửi: ..............................................................   1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................... - Người đ ...
Xem chi tiết
Đơn xin cấp giấy phép di dời công trình
Cập nhật lúc: 11:37:05 - 03/30/2016 - Lượt xem: 841
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH   Kính gửi: ..............................................................   1. Tên chủ  sở  hữu công trình di dời....................................................................... - Người đại diện: .................................. ...
Xem chi tiết
Đơn cam kết tháo dỡ công trình
Cập nhật lúc: 11:32:40 - 03/30/2016 - Lượt xem: 6150
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG           Kính gởi: Uỷ ban nhân dân phường (xã, thị trấn)......................................................................           Tôi tên:.............. ...
Xem chi tiết
Mẫu đơn kê khai năng lực thiết kế
Cập nhật lúc: 17:11:22 - 03/29/2016 - Lượt xem: 788
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ   1. Tổ chức thiết kế: 1.1. Tên: 1.2. Địa chỉ: 1.3. Số điện thoại: 1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: 2. Kinh nghiệm thiết kế: 2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:        ...
Xem chi tiết